د ) آشنائی با بخشی از منشور اخلاقی و تعهدات رانندگان :

۱– ( ما رانندگان ) اعتقاد داریم رضایت خانواده ها و عوامل اجرایی مدرسه مبنای ارزیابی و فعالیت ماست ، لذا از انتقادات و پیشنهادات آنها در کلیه زمینه ها و برای رشد و ارتقاء خدمات ایاب و ذهابدانش آموزان استقبال نموده و نهایت بهره را خواهیم برد.

۲– ما خود را مؤظف می دانیم که رأس ساعت در ایستگاه مقرر حاضر باشیم و نسبت به ایاب و ذهاب دانش آموزان اقدام نمائیم.

3– متعهد به رعایت ظرفیت مندرج در کارت ماشین می باشیم.

4 – با رعایت نظم ، آراستگی ، وقت شناسی و مسئولیت پذیری و با رعایت ادب و نزاکت اسلامی ، آماده ایاب و ذهاب دانش آموزان می باشیم.

5 – مراقبت کافی در حفظ سلامت دانش آموزان

6– استفاده از لباسهای مناسب و عدم استعمال دخانیات در زمان حمل و نقل دانش آموزان

7 – خودداری از صحبت کردن با دانش آموزان مگر در موارد ضروری و عدم استفاده از تلفن همراه در هنگام رانندگی

8– سوار و پیاده نکردن دانش آموزان در حال حرکت

9– همکاری با مراقب دانش آموزان و انجمن اولیا و مربیان در جهت حفظ سلامت دانش آموزان ، خودداری از توقف بیجا و سوار کردن مسافر در مسیر رفت و برگشت

۱0– عدم دریافت هر گونه وجهی از اولیاء یا دانش آموزان