وظایف پیمانکاران

و ) آشنایی با بخشی از وظایف پیمانکاران سرویس دانش آموزی :

1 ـ بومي سازي مفاد دستورالعمل ها متناسب با امكانات ، شرايط و الزامات محلی

2 ـ تهیه راهکارهای اجرایی در جلسات با اعضاء کارگروه آموزشگاه منطبق با آئین نامه ها و دستورالعمل ها

3 – تعیین مدیران اجرایی واجد شرایط به منظور برقراري نظم وجلوگيري از حوادث پيش بيني نشده با همــاهنگي کارگروه ایاب و ذهاب دانش آموزان مدرسه

4 – شناسايي رانندگان ، بررسی صلاحيت حرفه‌اي و اخلاقي آنها و معرفی به کارگروه ایاب و ذهاب دانش آموزان مدرسه

 5 – پرداخت حق و حقوق كليه رانندگان و مراقبين دانش آموزان و مدیران اجرایی بر اساس قرارداد و قوانين موضوعه به طور مرتب 

6 – اجرای کلیه مصوبات ابلاغی توسط کارگروه مدرسه و استان در طول سال تحصیلی

7 –  اتخاذ برنامه‌ها و سیاست‌های تشویقی برای رانندگان کارآمد، ساعی و با انضباط

8 – ارائه آموزش‌های لازم و برگزاری همایش‌ها و کارگروه‌های آموزشی حداقل یک بار در سال برای رانندگان با هماهنگی کارگروه مدرسه